معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا 

 

معـشـوقــه بـه سـامـان شــد تا باد چنین بادا  کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

 

ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد  بـاز آنِ سـلیــمـان شـد تا باد چنین بادا

 

یـاری کـه دلـم خســتی در بــر رخ مـا بستـی   غـمـخـواره یــاران شـد تا باد چنین بادا

 

هـم باده جـدا خـوردی هـم عیـش جـدا کـردی   نک سـرده مهـمـان شد تا باد چنین بادا

 

زان طلـعــت شاهـانـه زان مــشعـلـه خـانه     هر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا

 

زان خشـم دروغیـنش زان شیوه شیـرینـش      عالـم شـکـرسـتان شـد تا باد چنین بادا

 

شـب رفـت صبوح آمـد غـم رفـت فتـوح آمـد      خورشیـد درخـشان شـد تا باد چنین بادا

 

از دولـت محـزونـان وز هــمت مجـنـونـان        آن سـلسـله جنـبان شد تا باد چنین بادا

 

عـید آمـد و عیـد آمـد یـاری کـه رمیـد آمد         عیـــدانــه فـــراوان شد تا باد چنین بادا

 

ای مطــرب صاحب دل در زیــر مکـن مـنزل      کان زهـره به میزان شد تا باد چنین بادا

 

درویش فریدون شد هم کیسه قارون شد          همـکـاسه سلـطـان شد تا باد چنین بادا

 

آن باد هـوا را بیـن ز افسـون لب شــیرین        بـا نـای در افـغــان شد تا باد چنین بادا

 

فرعـون بدان سختی با آن هـمه بدبـختـی          نک موسی عمران شد تا باد چنین بادا

 

آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی           نک یوسـف کنـعان شد تا باد چنین بادا

 

شمس الحق تبریزی از بس کـه درآمیـز            تـبــریــز خـراسـان شد تا باد چنین بادا

 

از اسـلم شیـطانی شـد نفـس تو ربـانی              ابـلیــس مسلمـان شد تا باد چنین بادا

 

آن ماه چـو تابان شد کونین گلـستان شد            اشخاص همه جان شد تا باد چنین بادا

 

بر روح بــر افـزودی تـا بـود چنیـن بودی           فــر تــو فـــروزان شد تا باد چنین بادا

 

قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد   ابـرش شکر افشان شد تا باد چنین بادا

 

از کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش       ایـن گـاو چـو قربـان شد تا باد چنین بادا

 

ارضی چو سمایی شد مقصود سنایی شد           ایـن بــود هـمــه آن شد تا باد چنین بادا

 

خاموش که سرمستم بربست کسی دستم           اندیـشـه پـریشـان شد تا باد چنین بادا

 

 

+ نوشته شده توسط نجوا حبیبی در یکشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 22:17 |