" مرگ "

و ايـن آخرين آفـتابِ عمـرم بـود                         آخـرين سپـيده قـبـل از مـرگ

در  مــيـان سـيـاهــي اوهـــام                          من در انـديشة همين يك برگ

آخــريـن  بـرگِ دفـتــرِ  عـمـرم                          كـه شـده پـاره پـاره و بی رنگ

زنــدگـي يـكـي ، دو روزي بــود                       روز اول با من و ديگري در جنگ

به هنـگام گريـه چــون سـيـل و                       بـه هنـگام سـوختن شـد سنگ

سنـگِ آتـشيـنِ دهــر كوبـيـد و                        شررش شعله زد بر وجودم رنگ

و كنون بـر سرم سايه اي افكند                     سايه اي! همان ساية كبودِ مرگ

                                                                                                          نجوا

+ نوشته شده توسط نجوا حبیبی در دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 9:15 |